Neohodnoceno

Dvousložková sada na lepení držáku zpětného zrcátka - 3ml

Dvousložková sada na lepení držáku zpětného zrcátka - 3ml

Rear View Mirror Adhesive

Speciální dvousložkové lepidlo s vynikající odolností proti vysokému tepelnému namáhání, pnutí a vibracím. Vhodné též na spojení veškerých kovových dílů se skleněnými povrchy u nábytku, v domácnosti atd.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:

 

H225

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P321

Odborné ošetření (viz doplňkové informace na tomto štítku).

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstaňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Můžeme doručit do:
30.11.2023
Skladem na prodejně
Značka: VERSACHEM
100 Kč –20 % 80 Kč 66,12 Kč bez DPH
Kategorie: !!! Výprodej !!!
Dvousložková sada na lepení držáku zpětného zrcátka - 3ml
100 Kč –20 %

Popis produktu není dostupný

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: